Sprístupnenie zreštaurovaných malieb

Slávnostné sprístupnenie zreštaurovaných nástenných malieb na klenbách historickej budovy, národnej kultúrnej pamiatky, sídla Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) sa konalo dňa 7. júna o 16.00 hod. za účasti ministra životného prostredia SR.
Podujatie začalo privítaním pozvaných hostí riaditeľkou SMOPaJ, Dankou Šubovou v exteriéri budovy múzea na Ul. Školskej. Po krátkej prehliadke úprav exteriéru budovy pre účely environmentálneho vzdelávania sa prítomní presunuli do polyfunkčnej miestnosti SMOPaJ. Po krátkom vystúpení hudobného zoskupenia učiteľov Základnej umeleckej školy J. L. Belu v Liptovskom Mikuláši nasledovali príhovory, ktoré predniesli László Sólymos, minister životného prostredia SR, Danka Šubová, riaditeľka SMOPaJ, Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš, Branislav Tréger, vice župan a primátor mesta Liptovský Hrádok, Stanislav Barényi, generálny projektant stavby, Eva Špaleková, riaditeľka Oblastného ateliéru (ORA) v Levoči, Tibor Kováč, reštaurátor a Peter Vítek, riaditeľ Štátneho archívu v Bytči, pobočky v Liptovskom Mikuláši. Okrem menovaných sa na podujatí zúčastnili Boris Susko, štátny tajomník II MŽP SR, Ľubica Kováčová, generálna riaditeľka kancelárie ministra, zástupcovia Komunikačného odboru a Oddelenia zahraničných stykov a protokolu MŽP SR, Martin Lakanda generálny riaditeľ SAŽP Banská Bystica, Andrej Švec, riaditeľ sekcie environmentalistiky a riadenia projektov SAŽP – SERP Banská Bystrica, Martin Benko, generálny riaditeľ SHMÚ Bratislava, pracovníci Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, zástupcovia médií a ďalší hostia. 
Reštaurovanie malieb klenbových polí sídla budovy SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši, národnej kultúrnej pamiatky, pôvodne jezuitského kláštora z 2. polovice 18. storočia, bolo realizované v 2 etapách. Rozsah plôch aj výber jednotlivých klenbových polí vyplynul z reštaurátorského výskumu, ktorý bol uskutočnený ORA v Levoči v roku 2012 na podnet Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Žiline, k čomu následne v roku 2013 KPÚ vydal rozhodnutie na zrealizovanie reštaurovania. Výskum aj reštaurátorské práce neboli financované v rámci projektu Rekonštrukcia historickej budovy múzea, kultúrnej pamiatky pre environmentálne vzdelávanie, ktorý bol finančne podporený v rámci Operačného programu životné prostredie MŽP SR zo štrukturálnych fondov EÚ v celkovej výške 9 588 688,18 € s 15% spolufinancovaním MŽP SR.

Cieľom tohto projektu bolo kompletná rekonštrukcia interiérových aj exteriérových priestorov budovy múzea za účelom environmentálneho vzdelávania. Pôvodne sa nepredpokladalo, že by v budove mohli byť nájdené významnejšie historické artefakty. Na tieto, v podobe fragmentov klenbových malieb, upozornili zamestnanci KPÚ v rámci kontrolných dní stavby a reštaurátorský výskum Akad. mal. Ondreja Ivana z ORA v Levoči poukázal na to, že fragmenty na klenbách môžu byť súčasťou výzdoby kláštora z obdobia komorského likavsko-hrádockého. Jedná sa o ornamentálnu výzdobu s rastlinnými motívmi bez figurálnych motívov. V prvej etape reštaurátorských prác boli v súlade s rozhodnutím KPÚ zreštaurované 3 klenbové polia vo finančnej čiastke 8 477 €. V druhej etape bolo zreštaurovaných ďalších 6 klenbových polí vo finančnej čiastke 13 230  €. Toto umelecké zhodnotenie reštaurovanej budovy môžeme považovať za pridanú hodnotu diela, ktoré bolo zhotovené s hlavným zámerom využitia pre environmentálne vzdelávanie s plánovanými 35 vzdelávacími programami pre všetky vekové kategórie vrátane marginalizovaných skupín.
Zámer projektu sa naplnil, čoho obrazom je aj návštevnosť múzea za rok 2016: celkovo 42 762 návštevníkov (z toho expozície 22 318; ostatné – workshopy, vzdelávacie programy, prednášky, eko a speleo podujatia, výstavy v múzeu, zapožičané výstavy, podujatia mimo múzea spolu 20 444).