Výstava

NATURA 2000 na Slovensku, ktorej cieľom je ochrana a zachovanie prírodného dedičstva našej krajiny s významom pre celú Európsku úniu, ako aj podpora aktivít, ktoré sú v súlade so záujmami ochrany prírody. Výstavu tvoria texty o cieľoch sústavy NATURA 2000, jej poslaní, legislatívnych základoch a tiež o tom, ktorými kategóriami chránených území je tvorená. Dozviete sa tiež, čo je predmetom ochrany v rámci sústavy NATURA 200, to znamená, že získate informácie o biotopoch a druhoch rastlín a živočíchov európskeho významu vyskytujúcich sa na našom území. Atraktívne fotografie Vám priblížia najzaujímavejšie územia európskeho významu a chránené vtáčie územia, ako aj typy biotopov a druhy rastlín a živočíchov.