Výstava

Viola Krupová: Hra?či

Výstava fotografií z lesov a lúk

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
02. 08. - 09. 09. 2018

Viola Krupová (1972) sa fotografii začala venovať v bratislavských amatérskych kruhoch v prvej polovici 90-tych rokov. Ako vyštudovaná architektka mala možnosť spracovať vplyvy profesie a venovať sa fotografii zrejmých línií urbánnych priestorov alebo jasných príbehov viazaných na reálny život. Po preskákaní a zakopávaní o bežné prekážky vývoja amatérskeho fotografického ducha sa autorka prepracovala, čiastočne pod vplyvom svojich životných ciest a čiastočne poznačená intenzívnym vnímaním a konfrontáciou vlastnej tvorby v širšom kontexte vtedy ešte stále prevažne analógového sveta fotografie, do polohy vlastnej jej naturelu a vnímaniu sveta umenia (film, divadlo, literatúra, výtvarné umenie). Postupom času sa u nej začali profilovať zrejmé nosné prúdy a témy, ktoré s príchodom digitálnej doby mohla spracovať podrobnejšie a so širšími možnosťami manipulácie a tvorby scén z nadreálnych svetov. Po prvých (neraz úspešných) pokusoch v geografickom priestore Bratislavy, Slovenska a priľahlého regiónu sa po presťahovaní do púštnej krajiny v Perzskom zálive pustila aj do práce v priestoroch typických pre ten región (púšť a voda). Avšak mentálne priestory Krupovej tvorby sa odvíjajú od voľnomyšlienkarského rozmeru jej úvah a inšpirácií a s aktuálnym výskytom v priestore nášho fyzického sveta súvisia len okrajovo alebo vôbec. Fotografia ju priviedla aj k profesionalizácii a tak sa v ostatných rokoch venuje odbornému vzdelávaniu fotografickej a filmovej tvorby na Katarskej univerzite v Dohe.

Viola Krupová: Players

Photographic exhibition from forests and meadows

Slovak Museum of Nature Protection and Speleology
02. 08. - 09. 09. 2018

Viola Krupova (1972) got into photography in first half of 90ties as an active member of the Bratislava’s amateur photography circles. An architect by profession, she could have remain within its formal influence and let the obvious urban lines or clear stories from those spaces into her photographs. After doing her due diligence on the amateur snapper’s learning curve, and partly thanks to her own life’s lessons as well as being influenced by the yet analogue world of photography, she adopted her own style close to her perception of the art (film, theatre, literature, fine art). Gradually, some well settled major themes emerged and thanks to the digital era she was able to work with wider versatility on scenes from surreal worlds. Following her first (many successful) attempts done within the geographical vicinity of Bratislava and Slovakia , after her move to the Persian Gulf region she started to work in that region’s specific elements (desert and water). But Krupova’s mental spaces are more to do with her bohemian thinking drive and inspiration sources rather than with one’s real location in our physical universe. Photography brought her to professional domain too and so she is working as a Doha University photography and video educator.