Výtvarná súťaž

Drieme v tebe ilustrátor?
Výtvarná súťaž pre deti a mládež s Povesťami o jaskyniach na Liptove


Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje výtvarnú súťaž s tematikou Povesti o jaskyniach. Vypočujte si niektorú z našich povestí o jaskyniach na Liptove, ktoré sú dostupné v podcastovej relácii Povesti (nielen) na dobrú noc, nakreslite ilustračný obrázok a prihlaste ho do našej súťaže.
Súťažíme nielen o zaujímavé ceny od múzea a našich partnerov, ale aj o šancu vidieť svoju ilustráciu v pripravovanej knižke! 
Povesti o jaskyniach si môžete vypočuť na všetkých podcastových aplikáciách (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Podmaz) aj na našej webovej stránke: https://www.smopaj.sk/sk/podcasty. Pozor, súťažíme iba s povesťami o liptovských jaskyniach, presný zoznam dielov nájdete v propozíciách. 

Dielo je možné zaslať:
1. online na https://airtable.com/shrCi4PTSisJlzEIT
2. poštou
3. doručiť osobne

Pri prihlasovaní online si dielo nezabudnite odložiť, možno si ho od vás vyžiadame na lepšie naskenovanie. 
Prihlásením diela do súťaže súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre potreby organizácie súťaže. Upozorňujeme, že priveľmi nekvalitne naskenované, alebo odfotené diela, alebo diela zaslané bez kontaktných údajov budú zo súťaže vylúčené. 
Víťazov vyberáme dvoch pre každú z desiatich povestí- jedného v kategórii do 12 rokov, druhého v kategórii do 18. Múzeum si vyhradzuje právo udeliť špeciálnu cenu. 

Vyhlásenie súťaže: 21.3.2023
Dátum posledného možného prihlásenia diela: do 30.6.2023.
Vyhlásenie výsledkov do 31.7.2023.  


Propozície súťaže
Povesti o jaskyniach
Celoslovenská výtvarná súťaž 

ORGANIZÁTOR: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, L. Mikuláš 031 01
Charakteristika súťaže:
Jednokolová celoslovenská výtvarná súťaž pre deti a mládež do 18 rokov

Cieľ súťaže: Rozvíjanie výtvarných zručností, podpora tvorivosti a kreatívneho myslenia detí   a mládeže. Spoznávanie regionálnej histórie prostredníctvom našich povestí. Propagácia prírodných, kultúrno-historických zaujímavostí regiónu Liptov a mesta Liptovský Mikuláš. Zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti.

TERMÍN VYHLÁSENIA SÚŤAŽE: 21.3.2023
TERMÍN UZÁVIERKY SÚŤAŽE: 30.6.2023
TERMÍN HODNOTENIA: 31.7.2023

MIESTO KONANIA VÝSTAVY - Liptovský Mikuláš

2. Podmienky súťaže.

Súťaže sa môžu zúčastniť deti a mládež do 18 rokov. Prihlásené diela musia byť vlastná autorská tvorba, a musia tematicky reflektovať niektorý z desiatich dielov nášho podcastového vysielania. Každý autor môže prihlásiť najviac tri diela, avšak za podmienky, že budú vždy o inej povesti. Diela môžu byť vyhotovené ľubovoľnou plošnou výtvarnou technikou (kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, koláž, počítačová grafika a i.), formát maximálne do veľkosti A3.

3. Prihlásenie
Práce je možné do súťaže prihlásiť zaslaním poštou na adresu uvedenú nižšie, alebo pomocou online formulára zverejneného na stránke organizátora súťaže. Práce poštou posielajte nezrolované, neskladané, nepaspartované, nerámované, formát maximálne do veľkosti A3, a riadne označené nasledovnými údajmi: názov diela, názov vybranej povesti, meno a priezvisko autora, vek autora, výtvarnú techniku, kontaktné údaje na autora alebo na právneho zástupcu/pedagóga v rozsahu meno, telefónne číslo, emailová adresa, korešpondenčná adresa. V prípade zasielania viacerých prác musia byť všetky práce riadne označené. Práce je do múzea možné doručiť aj osobne počas otváracích hodín, riadne zabalené v označenej obálke.

V prípade prihlasovania online vyplňte všetky povinné údaje vo formulári a nahrajte digitálne dielo alebo scan tradičného diela. Pre každé dielo vyplňte samostatnú prihlášku.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže nekvalitne naskenované alebo odfotené diela, diela vyhotovené inou ako plošnou technikou, diela poškodené pred prepravou alebo počas prepravy bez zavinenia organizátora a diela bez riadneho označenia.

Súťažné práce posielať s označením na adresu:

POVESTI O JASKYNIACH NA LIPTOVE
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, L. Mikuláš 031 01
Kontakt: Mgr. Iveta Chomová
telefón: 044/5477240
e-mail:iveta.chomova@smopaj.sk

Práce doručené po termíne uzávierky nebudú do súťaže zaradené. Súťažné práce sa autorom nevracajú. 

4. Súťažné kategórie

Súťaž bude hodnotená v dvoch kategóriách pre každú povesť samostatne:
Kategória 7-12 rokov
Kategória 13-18 rokov

Zoznam povestí:
Priepadlá
Dračica
Tajomstvo svätoštefanskej koruny
Povesť o Svätojánskych rytieroch
Tajomná jaskyňa na Liptove
Biela skala
Veľká ľadová priepasť
Baraskulina jaskyňa
Povesť o Šoudovi a Goudovi
Demänová

5. Hodnotenie súťaže

Súťaž je jednokolová. Vyhodnotenie súťaže a oznámenie výsledkov sa uskutoční do 31.7.2023. Súťažné práce hodnotí porota, zložená z troch zástupcov organizátora a dvoch zástupcov nezávislých na organizátorovi. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť cenu v niektorej kategórii/povesti. Organizátor si vyhradzuje právo udeliť špeciálnu cenu. 

6. Ďalšie použitie

Zaslaním prác do súťaže autor súhlasí s ich ďalším využitím pre vzdelávacie, propagačné, publikačné, výstavné a osvetové aktivity realizované Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva, s riadne uvedeným menom autora.