Výtvarná súťaž

Drieme v tebe ilustrátor?

Výtvarná súťaž pre deti a mládež s Povesťami o jaskyniach Gemera a Malohontu

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje výtvarnú súťaž s tematikou Povesti o jaskyniach. Vypočujte si niektorú z našich povestí o jaskyniach Gemera a Malohontu, ktoré sú dostupné v podcastovej relácii Povesti (nielen) na dobrú noc, nakreslite ilustračný obrázok a prihláste ho do našej súťaže.

Súťažíte nielen o zaujímavé ceny, ale aj o šancu vidieť svoju ilustráciu v pripravovanej knižke!

Povesti o jaskyniach Gemera a Malohontu si môžete vypočuť na všetkých podcastových aplikáciách (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Podmaz) aj na našej webovej stránke: https://www.smopaj.sk/sk/podcasty.

Dielo je možné zaslať:

1. online na https://airtable.com/appGZ18816THIvyHV/pagXQkeTZGm1rmRB8/form

2. poštou

3. doručiť osobne

Pri prihlasovaní online si dielo nezabudnite odložiť, možno si ho od vás vyžiadame na lepšie naskenovanie.

Prihlásením diela do súťaže súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre potreby organizácie súťaže. Upozorňujeme, že  nekvalitne naskenované, alebo odfotené diela, alebo diela zaslané bez kontaktných údajov budú zo súťaže vylúčené.

Z každej kategórie vyberáme jedného víťaza pre každú povesť. Múzeum si vyhradzuje právo udeliť špeciálnu cenu.

Dátum posledného možného prihlásenia diela: do 30. 6. 2024.

Vyhlásenie výsledkov do 31. 7. 2024. 

Charakteristika súťaže:

Celoslovenská výtvarná súťaž s Povesťami o jaskyniach Gemera a Malohontu pre deti a mládež od 7 do 18 rokov.

ORGANIZÁTOR: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 121/4, L. Mikuláš 031 01

Cieľ súťaže: Rozvíjanie výtvarných zručností, podpora tvorivosti a kreatívneho myslenia detí a mládeže. Spoznávanie regionálnej histórie prostredníctvom našich povestí. Propagácia prírodných, kultúrno-historických zaujímavostí regiónu Gemera a Malohontu. Zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti.

 

Propozície súťaže

TERMÍN UZÁVIERKY SÚŤAŽE: 30.6.2024

TERMÍN HODNOTENIA: 31.7.2024

MIESTO KONANIA VÝSTAVY – www.smopaj.sk

 

1. Podmienky súťaže.

Súťaže sa môžu zúčastniť deti a mládež od 7 do 18 rokov. Prihlásené diela musia byť vlastná autorská tvorba a musia tematicky reflektovať niektorý z desiatich dielov nášho podcastového vysielania. Každý autor môže prihlásiť najviac tri diela, avšak za podmienky, že budú vždy k inej povesti. Diela môžu byť vyhotovené ľubovoľnou plošnou výtvarnou technikou (kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, koláž, počítačová grafika a i.), formát maximálne do veľkosti A3.

 

2. Prihlásenie

Práce je možné do súťaže prihlásiť zaslaním poštou na adresu uvedenú nižšie, alebo pomocou online formulára zverejneného na stránke organizátora súťaže. Práce poštou posielajte nezrolované, neskladané, nepaspartované, nerámované, formát maximálne do veľkosti A3 a riadne označené vizitkou autora, ktorá obsahuje meno a priezvisko autora, vek, názov a adresu školy, e-mail školy, kategóriu, názov diela a povesti, výtvarnú techniku. Vizitka autora je priložená na konci propozícií. V prípade zasielania viacerých prác musia byť všetky práce riadne označené. Práce je do múzea možné doručiť aj osobne počas otváracích hodín, riadne zabalené v označenej obálke.

V prípade prihlasovania online vyplňte všetky povinné údaje vo formulári a nahrajte digitálne dielo alebo scan tradičného diela. Pre každé dielo vyplňte samostatnú prihlášku.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže nekvalitne naskenované alebo odfotené diela, diela vyhotovené inou ako plošnou technikou, diela poškodené pred prepravou alebo počas prepravy bez zavinenia organizátora a diela bez riadneho označenia.

Súťažné práce posielajte s označením na adresu:

POVESTI O JASKYNIACH GEMERA A MALOHONTU

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, L. Mikuláš 031 01

Kontakt: Mgr. Iveta Chomová

telefón: 044/5477240

e-mail: iveta.chomova@smopaj.sk

Práce doručené po termíne uzávierky nebudú do súťaže zaradené. Súťažné práce sa autorom nevracajú.

3. Súťažné kategórie

Súťaž bude hodnotená v troch kategóriách pre každú povesť samostatne:

1. kategória 7-10 rokov

2. kategória 11-14 rokov

3. kategória 15-18 rokov

 

Zoznam povestí:

Rimavská zlatá kačička

Šumiacky poklad

Poklad na Stožkách

Povesť o Silickej ľadnici

Duča

O zlopovestnej krčmárke Anči

Tajomstvo Brunovskej mohyly

Šuchova diera

Jánošíkova jaskyňa

Poklad na Muráni

4. Hodnotenie súťaže

Súťaž je jednokolová. Vyhodnotenie súťaže a oznámenie výsledkov sa uskutoční do 31.7.2024. Súťažné práce hodnotí porota, zložená z troch zástupcov organizátora a dvoch zástupcov nezávislých na organizátorovi. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť cenu v niektorej kategórii/povesti. Organizátor si vyhradzuje právo udeliť špeciálnu cenu.

 

5. Ďalšie použitie

Zaslaním prác do súťaže autor súhlasí s ich ďalším využitím pre vzdelávacie, propagačné, publikačné, výstavné a osvetové aktivity realizované Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva, s riadne uvedeným menom autora.

 

VIZITKA AUTORA - formulár na označenie diela zapojenej do súťaže

 

Meno a priezvisko autora / vek

Názov školy, adresa

e-mail školy

Kategória

Názov diela

Názov povesti

Výtvarná technika