Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Konferencie

Pripravované konferencie v roku 2017

Medzinárodný kongres paleontológov – 4-dňové medzinárodné sympózium o jaskynných medveďoch organizované v spolupráci s Katedrou geológie a paleontológie PriF UK Bratislava a ŠOP SR – SSJ.

Medzinárodná konferencia Špecifiká tvorby zbierok a zberateľstvo v prírodných vedách – medzinárodné podujatie zaoberajúce sa teóriou a praxou budovania prírodovedných zbierok a ich špecifikami v spolupráci s Muzeologickým kabinetom SNM Bratislava, Filozofickou fakultou UK Bratislava a Prírodovedným múzeom v Budapešti.

Medzinárodná konferencia Príroda a jej ochrana v priereze času – venovaná histórii ochrany prírody a archívnictvu v spolupráci s Filozofickou fakultou UK Bratislava.

Odborná konferencia Klubu seniorov ochrany prírody na Slovensku – 22. ročník stretnutia seniorov OP v spolupráci so SOPBaK.

Botanické dni 2017 – medzinárodné podujatie zamerané na výmenu skúseností v oblasti botanického výskumu a múzejných aktivít botanikov múzeí ČR a SR v spolupráci s Úniou múzeí a galérií ČR a ŠOP SR – Národný park Nízke Tatry.