Edičná činnosť


Múzeum realizuje edičnú činnosť, ktorej cieľom je sprostredkovanie informácií o aktivitách zameraných na vedu, výskum, environmentálne vzdelávanie, nadobúdanie zbierkových predmetov, ochranu prírody a jaskyniarstvo. 

Periodicky sú vydávané dva odborné časopisy:
Časopis múzea NATURAE TUTELA so zameraním na nové poznatky z oblasti ochrany prírody a časopis Slovenský kras so zameraním na nové poznatky v oblasti výskumu a prieskumu jaskyniarstva a propagáciu prírodných hodnôt Slovenska.

Časopis SINTER prináša články a fotodokumentáciu z aktivít múzea.

Múzeum vydáva zborníky z domácich i zahraničných konferencií a seminárov organizovaných múzeom v printovej aj digitálnej podobe.

Informácie o propagačnej činnosti prinášajú rôzne katalógy, skladačky, programové materiály, sprievodcovia po expozíciách múzea v ktorých sú sústredené informácie o expozíciách múzea a jednotlivých vystavených zbierkových predmetoch.

Múzeum realizuje aj grafické spracovanie vybraných časopisov a zborníkov pre organizácie MŽP SR (SBM Banská Štiavnica, ŠOP SR Banská Bystrica),