Knižnica múzea

 

SABO, Peter – URBAN, Peter – MALINA, Radovan – ŠVAJDA, Juraj – TURISOVÁ, Ingrid. Úvod do systémovej ekológie 1. Od environmentálnej krízy k princípom ekologickej zložitosti a organizácie ekologických systémov. Banská Bystrica : Belianum, 2020, 286 s. ISBN 978-80-557-1728-9

ŠOUČÍK, Jaroslav. Západné Tatry. Príbehy z hôr. Liptovský Mikuláš, 2010, 136 s. ISBN 978-80-970423-3-2

Jaskyne a hory. Regionálna ročenka Žilinského kraja. 2020, roč. 12, 154 s. ISBN 978-80-973213-3-8

HUSÁROVÁ, Jana. Chodila dievčina po hore plačúci. Martin : Matica slovenská, 2018, 100 s. ISBN 978-80-8128-217-1

KRUPA, Martin. Múzejníctvo v Liptove, jeho vývoj a perspektívy. Ružomberok : Liptovské múzeum v Ružomberku, 2020, 106 s. ISBN 978-80-971535-8-8

Formy a proměny diplomatické produkce v novověku 3. Diplomatika a proměny kulturní krajiny v novověku (1500 – 1945). Praha : Národní archiv – Praha : Filozofická fakulta University Karlovy, 2019, 271 s. ISBN 978-80-7469-098-3

KAPOLKA, Belo. Tatranské listy. Päť poviedok (1969 – 1978). Poprad : Podtatranská knižnica v Poprade, 2019, 95 s. ISBN 978-80-88692-31-7

Vtáctvo chráneného vtáčieho územia Slovenský kras. Bratislava : SOS/BirdLife Slovensko, 2010, 32 s.

URBAN, Peter – KADLEČÍK, Ján – TOPERCER, Ján – KADLEČÍKOVÁ, Zuzana. Eurasian otter (Lutra lutra L.) in Slovakia. Distribution, biology, risks and conservation. Banská Bystrica : Matthias Belius University, 132 s. ISBN 978-80-557-0030-4

Férové štátne organizácie a podniky. Odporúčania pre zvýšenie rodovej rovnosti vo vyšších riadiacich pozíciách štátnej správy. Bratislava, 2020, 52 s.

KREMPASKÁ, Zuzana –ŠTEVÍK, Miroslav (zost.). Spiš 10. Vlastivedný zborník. Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2020, 455 s. ISBN 978-80-85173-36-9

GRESCHOVÁ, Eva – KLINDA, Jozef. 100+1 medzníkov histórie ochrany prírody na Slovensku. Vývoj ochrany prírody a krajiny v rokoch 1848 – 2020. Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2020, 197 s. ISBN 978-80-89933-23-5

AMBRÓZ, Leonard – KOLLÁR, Daniel – GRESCHOVÁ, Eva (zost.). 100 rokov časopisu Krásy Slovenska. Katalóg výstavy. Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2020, 40 s. ISBN 978-80-89933-29-7

STAŇOVÁ MICHALKOVÁ, Mária (ed.). Modrotlač. 24. ročník konferencie Etnológ a múzeum. Zborník príspevkov z odbornej konferencie. Bratislava : Zväz múzeí na Slovensku – Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2021, 207 s. ISBN 978-80-973872-0-4

KRUPA, Martin – DRZURIAK, Karol (zost.). Liptov 11. Vlastivedný zborník. Ružomberok : Liptovské múzeum v Ružomberku, 2014, 104 s. ISBN 978-80-971535-1-9