Vedecko-technické zbierky

Obsahujú mapovú dokumentáciu jaskýň, meračské prístroje a pomôcky, speleologické pomôcky a výstroj.

Zbierku jaskynných máp a plánov tvoria predmety dokumentujúce vývoj jaskynného mapovania podzemných priestorov na Slovensku od najstarších čias až po súčasnosť. Sú výsledkom meračskej činnosti dobrovoľných jaskyniarov a odborných pracovníkov z rôznych inštitúcií v slovenských jaskyniach. Ide o mapy, plány a náčrty podzemia (pôdorysy a rezy jaskýň a priepastí) a povrchu (povrchové situácie so zakreslením podzemných priestorov alebo polohou krasových lokalít a javov).K významným predmetom zbierky patria originály plánov Dobšinskej ľadovej jaskyne od E. Ruffínyho z rokov 1871 – 1887, výsledky prác V. Adámka a J. Belzu v Demänovskej jaskyni slobody v rokoch 1922 – 1923, E. Paloncyho z rokov 1928 – 1934 v Demänovskej jaskyni slobody, Domici a Belianskej jaskyni, R. Kettnera a Z. Rotha z rokov 1936 – 1938 v Domici. Základom zbierky meračských prístrojov je prístrojová technika a technické zariadenia, ktoré sa používali pri meraní jaskýň na vyhotovenie máp, plánov a inej dokumentácie. Okrem nich obsahuje aj iné geodetické prístroje z konca 19. a začiatku 20. storočia, napríklad teodolit J. Volka–Starohorského, banský závesný kompas E. Poloncyho.

Druhou najpočetnejšou zbierkou sú predmety technického charakteru, ktoré sa používali pri prieskume jaskýň a ich prevádzke. Rozsiahlou kolekciou sú jaskynné svietidlá. Ide o reflektory a lampy používané pri osvetľovaní sprístupnených jaskýň a individuálne jaskyniarske svietidlá. Jeden z najstarších exponátov tejto kolekcie je banský olejový kahanec z 19. storočia, ktorý sa našiel v Liskovskej jaskyni a olejový kahanec objaviteľa Dobšinskej jaskyne E. Ruffínyho. Zaujímavé sú aj lojové sviečky a fakle z Belianskej jaskyne a uhlíky z oblúkových lámp z pôvodného elektrického osvetlenia Dobšinskej ľadovej jaskyne. Z lezeckého materiálu používaného pri prieskume jaskýň je najucelenejšia zbierka lezeckých rebríkov. Najstarší je z konca 19. storočia a používal sa pri prieskume Dobšinskej ľadovej jaskyne. Početná je aj kolekcia šplhacích pomôcok pre dvojlanovú a jednolanovú techniku vyvinutých na Slovensku. Pestrú kolekciu tvoria jaskyniarske batohy, kombinézy a iné doplnky potrebné pri praktickom speleologickom prieskume. Samostatnú časť tvorí zbierka predmetov používaných pri potápačskom prieskume vodou zatopených podzemných priestorov.

Kurátori: Ing. Peter Holúbek