Kultúrno-historické zbierky

Obsahujú predmety, ktoré človek vyrobil a používal a ktoré ako svedectvá pôsobenia človeka majú významnú výpovednú hodnotu. Dokumentujú sprístupnené jaskyne na Slovensku i v zahraničí, ich históriu, využívanie, speleologickú činnosť a históriu ochrany prírody na Slovensku. Do tejto kategórie zbierok patrí filatelia, filuménia, faleristika, numizmatika, zvukové a písomné pamiatky, filokartia, plagáty a ostatné propagačné a reklamné predmety a tlačoviny, odznaky, vyznamenania, úžitkové a upomienkové predmety.

V numizmatickej zbierke sú zaradené bankovky, mince, medaily a telefónne karty. Platidlá pochádzajú z rôznych štátov celého sveta. Tematicky sa viažu na vyobrazenia jaskýň, prírodných scenérií, faunu a flóru. V zbierke filatelie a filuménie sú zhromaždené známky a zápalkové nálepky z celého sveta so zameraním na prírodný motív. Rozsiahla je zbierka filokartie s pohľadnicami jaskýň a chránenej prírody. Unikátne sú historické pohľadnice viažuce sa k prvým sprístupnených jaskyniam Slovenska a kolekcia najstarších pohľadníc Vysokých Tatier. Zbierku písomných a literárnych pamiatok tvoria literárne rukopisy, denníky, scenáre, korešpondencia a návštevné knihy z jaskýň. Tieto predmety poskytujú informácie o návštevnosti jaskýň v konkrétnom období, dokumentujú záujem o ne doma i v zahraničí, okrajovo naznačujú aj majetkovo-právnu situáciu prevádzkovania jaskýň. Návštevné knihy z Dobšinskej ľadovej jaskyne z rokov 1871 – 1879, 1880 – 1884, 1884 – 1888, 1889 – 1894 patria medzi najcennejšie spoločenskovedné zbierky. Získali sa kúpou v roku 1984 a ich hodnota je o to vyššia, že ďalšie knihy údajne zhoreli pri požiari hotela v Dobšinej, kde boli uložené. Medzi podpismi návštevníkov sa podarilo identifikovať viaceré významné osobnosti kultúrneho a politického života, ako napríklad Svetozár Hurban Vajanský, Štefan Marko Daxner, Mór Jókai, Jozef Cíger Hronský, Viliam Figuš Bystrý, Miloš Bazovský, šľachtické rodiny Pálffyovcov, Coburgovcov, Széchenyiovcov, funkcionári Klubu českých turistov a mnohí ďalší.

Kurátori: Mgr. Iveta Korenková, Edita Paprčková, Mgr. Mária Ošková