Environmentálne programy

MATERSKÉ ŠKOLY

Celok I. Kras a jaskyne Slovenska
• Program 1 Tajomný život podzemia
Život v jaskyni – jaskyňa ako špecifický biotop
Program je zameraný na poznávanie jaskyne ako špecifického biotopu, odhaľuje tajomstvá života vo svete ticha a tmy, predstavuje nám druhy živočíchov žijúce v jaskyni a ich prispôsobenia na jaskynné podmienky.
• Program 2 „Jaskyne a ľudia“ 
Speleoarcheológia
Vzdelávací program približuje rôzne spôsoby využívania jaskynných priestorov človekom od staršej doby kamennej až po II. svetovú vojnu. 
Varianty programu:
a) Putovanie v čase
Prečo ľudia v minulosti bývali v jaskyniach? Čo tam vytvárali a čo po nich zostalo? Bývalo sa im tam pohodlne? 
b) Jaskynní umelci 
Zahrajme sa na pravekých maliarov. Ľudia v dobe kamennej niektoré jaskyne zdobili farebnými maľbami. Prečo to tak bolo? Čo najradšej maľovali? Dokážete to aj vy?
Celok II. Zem, miesto pre život
• Program 1 Vznik vesmíru a Zeme, prvkov a hornín 
Spoznajme planéty Slnečnej sústavy a základnú stavbu Zeme. Praktickými ukážkami si vysvetlíme, čo je to gravitácia. Viete čo je hornina a čo je minerál? Ukážeme si tieto základné stavebné kamene Zeme.
• Program 2 Baníctvo v horách, ťažba a spracovanie
Zoznámenie sa s nerastným bohatstvom Slovenska, s baníckym náradím a spôsobmi ťažby. Bez nerastov neprežijeme. Od motyky a sekery po tablet a rakety. Všetko pochádza zo Zeme. Narábajme so surovinami rozumne, recyklujme a chráňme životné prostredie! 
• Program 3 Botanika – ríša rastlín
Pohľad do sveta rastlinnej ríše, rozprávanie o zaujímavostiach a zvláštnostiach rastlín, o výskyte a ochrane druhov.
• Program 4 Vitajte v ríši húb – mykológia 
Rozprávanie o hubách, ich zaujímavostiach, zvláštnostiach, ochrane a ohrozenosti. Naučíme sa spolu rozoznávať jedlé, nejedlé a jedovaté huby.
• Program 5 Zoológia – ríša živočíchov
Program predstavuje najznámejšie druhy živočíchov, ktoré si spolu pozrieme v ich typických biotopoch. Naučíme sa, ktoré z nich sú vzácne a chránené a prečo musíme prírodu chrániť.
Varianty programu:
a) Biotop ľudských sídiel.
b) Biotop polí, lúk a pasienkov.
c) Biotop lesa.
d) Vodný biotop.
e) Biotop hôr a vysokých hôr.
• Program 6 Etológia – správanie živočíchov
V programe spoznáme správanie rôznych druhov živočíchov. Naučíme sa, akou potravou sa živia, ako medzi sebou komunikujú, vychovávajú svoje mlaďatá, aké hniezda stavajú a ako ich môžeme v prírode vystopovať.
Varianty programu:
a) Na zvieracom jedálničku
Akú potravu si zvieratká vyberajú? Ako ju lovia? Ako sa chránia pred svojimi nepriateľmi? Program nám odpovie na všetky tieto otázky.
b) Domček, domček, kto v tebe býva?
Stavba hniezd a obydlí v živočíšnej ríši.
c) Sám, či s ostatnými?
Naučíme sa ako zvieratká medzi sebou komunikujú, ktoré žijú samotársky a ktoré volia život v skupine.
d) Pytačky v živočíšnej ríši a výchova mláďat. 
Rozmnožovanie a starostlivosť o potomstvo.
e) Po stopách zveri
Poznávanie živočíchov podľa lebiek a pobytových znakov – stopy a trus.
• Program 7 Spoločenstvá – biocenózy a ekosystémy
Program predstavuje les ako ucelené spoločenstvo na sebe závislých organizmov. Na príklade lesa vysvetľuje jednotlivé vzťahy medzi organizmami, potravový reťazec v prírode a tiež význam jednotlivých zložiek ekosystému. V programe sa naučíme rozoznávať rôzne typy a druhy lesa a spoznáme na ne viazané rozmanité lesné spoločenstvá.
• Program 8 Pohľad do minulosti – paleontológia 
Program je zameraný na rozšírenie vedomostí z oblasti paleontológie. 
Paleontológia hrou
Prvotné oboznámenie sa s prehistorickými organizmami hravou formou. 
Celok III. Človek, hory, NATURA 2000
• Program 1 Environmentálny dopad aktivít človeka v horách
Čo všetko potrebuje pri práci lesník, včelár alebo horský zachranár? Aké pomôcky využívali v minulosti a dnes  poľovníci, rybári a turisti? Program približuje rôzne spôsoby, ako človek využíva horskú prírodu a krajinu a jej prírodné zdroje a ako svojou činnosťou vplýva na životné prostredie.
• Program 2 Životné prostredie
Čo je to životné prostredie? Čo ohrozuje našu planétu Zem a akým spôsobom ju môžeme chrániť? Čo je to odpad, ako vzniká a prečo je nebezpečný? Poďme spolu nájsť odpovede na tieto otázky, naučme sa, ako sa odpad triedi a kde patrí.
Celok V. Záhrada múzea
Vzdelávací program je zameraný na poznávanie rastlinných druhov v múzejnej záhrade. Program sa realizuje od polovice mája do konca júna.
Vône našej záhrady
Program je zameraný na netradičné metódy poznávania liečivých rastlín podľa vône a hmatu.

ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Celok I. Kras a jaskyne Slovenska
• Program 1 Podzemné kráľovstvo, jeho vznik a význam 
Kras a jeho charakteristika
Kras je špecifická časť zemského povrchu, kde sú vytvorené jedinečné prírodné javy. V tomto programe opíšeme jeho základné charakteristiky. Voda je predstavená ako najvýznamnejší fenomén pri tvorbe povrchového, ale aj podzemného krasu.
Program je vhodný pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ.
Predmety: geografia, ekológia
• Program 2 Klenoty jaskýň 
Rozmanitá jaskynná výzdoba – speleotémy
Program ponúka zoznámenie sa s najrozmanitejšími a najzaujímavejšími formami kvapľovej výzdoby u nás i v zahraničí. Predstavuje kvaple ako vzácne zachované prírodné archívy, ktoré odhaľujú svedectvo minulosti. 
Program je vhodný pre študentov SŠ a 2. stupeň ZŠ.
Predmety: biológia – geológia
• Program 3 Tajomný život podzemia
Život v jaskyni – jaskyňa ako špecifický biotop
Program je zameraný na poznávanie jaskyne ako špecifického biotopu, odhaľuje tajomstvá života vo svete ticha a tmy, predstavuje nám druhy živočíchov žijúce v jaskyni a ich prispôsobenie sa na jaskynné podmienky.
Je vhodný pre ZŠ, SŠ.
Predmety: prírodoveda, biológia, ekológia, výtvarná výchova
• Program 4 Je speleológia hobby pre 21. storočie?
Jaskyniarsky prieskum a výskum
V tomto programe je hlavným cieľom vysvetliť, čo je to speleológia a jej odlíšenie od športových výkonov a horolezectva. 
Je vhodný pre ZŠ, SŠ. 
Predmety: história, náuka o spoločnosti
• Program 5 „Jaskyne a ľudia“ 
Speleoarcheológia
Vzdelávací program približuje rôzne spôsoby využívania jaskynných priestorov človekom od staršej doby kamennej až po II. svetovú vojnu. 
Varianty programu:
a) Putovanie v čase 
Prečo ľudia v minulosti bývali v jaskyniach? Čo tam vytvárali a čo po nich zostalo? Bývalo sa im tam pohodlne? 
Program je vhodný pre 1. stupeň ZŠ
b) Jaskynní umelci 
Jaskynné maľby v zahraničí a na Slovensku, prečo vznikali, kto ich tvoril, najčastejšie motívy, vek malieb.
Program je vhodný najmä pre 1. stupeň ZŠ
c) Jaskyne v živote našich predkov 
Úkryty, obydlia, podzemné svätyne; využitie jaskýň v jednotlivých obdobiach praveku a stredoveku na príkladoch konkrétnych slovenských lokalít.
Program je vhodný pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ. 
Predmety: prírodoveda, vlastiveda, história, náuka o spoločnosti, výtvarná výchova
Celok II. Zem, miesto pre život
• Program 1 Vznik vesmíru a Zeme, prvkov a hornín 
Program približuje základné princípy chemickej evolúcie hmoty vo vesmíre v postupných fázach jeho vývoja, od najjednoduchších základných častíc atómu vodíka, cez vznik zložitejších prvkov a prvých minerálov až po vznik Slnečnej sústavy a planéty Zem. Je doplnený ukážkami meteoritov a interaktívnymi prvkami. Vzdelávací program zahŕňa aj audiovizuálny film.
Je vhodný pre 2. stupeň ZŠ, SŠ.
Predmety: biológia – geológia, chémia, geografia
• Program 2 Rozmanitý svet minerálov
Program predstavuje minerály ako základné stavebné kamene Zeme, definuje minerál ako dokonalé usporiadanie atómov pozorované v kryštálových tvaroch. Predstavuje ich krásu, nezvyčajné vlastnosti a potrebu chrániť naše svetové – typové minerály. 
Je vhodný pre SŠ, 2. stupeň ZŠ, možnosť prispôsobenia aj pre 1. st. ZŠ.
Predmety: prírodoveda, biológia – ekológia, chémia
• Program 3 Drahokamy a chránené minerály
Program približuje krásu a praktické poznávanie farebných odrôd polodrahokamov a drahokamov, vysvetľuje definíciu drahých kameňov, príčiny farebnosti a ich vzácnosť. Upozorňuje na slovenské unikáty (typové minerály) s celosvetovou hodnotou a významom, ktoré patria medzi chránené minerály a je v nich ukrytý kúsok našich národných dejín. 
Je vhodný pre 2. stupeň ZŠ, SŠ.
Predmety: biológia – geológia, ekológia
• Program 4 Spievajúce minerály
Vzdelávací program spojený s interaktívnym hudobným zariadením inštalovaným v expozícii múzea zameraný na zatraktívnenie výučby chémie, mineralógie a hudobnej výchovy formou analógie medzi periodickou tabuľkou prvkov a zvukmi hudobných nástrojov v orchestri. Spojenie chémie s hudbou má u žiakov ZŠ, SŠ uľahčiť porozumenie základným princípom usporiadania chemických prvkov do skupín a periód, princípom chemických väzieb a poznanie základných skupín minerálov. Interaktívny program je použiteľný aj ako doplnok hudobnej výchovy. Umožňuje cvičiť hudobnú pamäť, identifikovať počet nástrojov v hrajúcej skladbe, poznávať nástroje podľa zvuku, identifikovať skupinu nástroja a chápať hudbu ako výsledok vzájomnej súhry hudobníkov.
Je vhodný pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ.
Predmety: biológia – geológia, chémia, hudobná výchova
• Program 5 Baníctvo v horách, ťažba a spracovanie
Zoznámenie sa s nerastným bohatstvom Slovenska, s baníckym náradím a spôsobmi ťažby. Bez nerastov neprežijeme. Od motyky a sekery po tablet a rakety. Všetko pochádza zo Zeme. Narábajme so surovinami rozumne, recyklujme a chráňme životné prostredie. 
Je vhodný pre 1. stupeň ZŠ.
Predmety: prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova 
• Program 6 Botanika – ríša rastlín
Program je zameraný na rozšírenie informácií o ríši rastlín, výskyte druhov, ohrozenosti druhov, zaujímavostiach a zvláštnostiach vo výžive. 
Varianty programu:
a) Vodné, mokraďové a vysokohorské druhy rastlín
Ich charakteristika, výskyt a nároky na prostredie, legislatíva a ochrana (RAMSAR, NATURA 2000)
Program je vhodný pre ZŠ a SŠ. 
Predmety: prírodoveda, biológia, ekológia, výtvarná výchova
b) Najzvláštnejšie spôsoby výživy
Mäsožravosť, poloparazitizmus, parazitizmus, saprofytizmus, mykoríza a neviditeľní pomocníci – viazanie dusíka z atmosféry rastlinami.
Program je vhodný pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ.
Predmety: biológia, ekológia
c) Endemity a relikty
Definícia, význam, výskyt a príklady v rastlinnej a živočíšnej ríši.
Program je vhodný pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ. 
Predmety: biológia, ekológia
d) Nerozlučná dvojica – lišajníky
Lichenizmus, typy stielky lišajníkov, rozdelenie podľa miesta výskytu, lišajníky ako bioindikátory.
Program je vhodný pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ. 
Predmety: biológia, ekológia
• Program 7 Vitajte v ríši húb – mykológia 
Program je zameraný na rozšírenie vedomostí o ríši húb, ich zaujímavostiach, zvláštnostiach vo výžive, ochrane a ohrozenosti. 
Varianty programu:
a) Huby tajomné, užitočné a chránené
Morfológia, rozmnožovanie, využitie, liečivé vlastnosti a pestovanie húb, ich ochrana a ohrozenosť.
Program je vhodný pre ZŠ a SŠ. 
Predmety: prírodoveda, biológia, ekológia
b) Jedovaté huby
Jedovaté huby Slovenska, ich výskyt, nebezpečenstvo otráv a prvá pomoc pri otravách hubami.
Program je vhodný pre ZŠ a SŠ.
Predmety: prírodoveda, biológia, ekológia
• Program 8 Fotosyntéza a dýchanie
Program je zameraný na pochopenie procesu fotosyntézy ako jedného z najdôležitejších procesov pre život na Zemi. Porovnáva tiež dva najvýznamnejšie procesy u rastlín – fotosyntézu a dýchanie. Zahŕňa aj audiovizuálny film spojený s prehliadkou príslušnej časti expozície.
Je vhodný pre SŠ. V prípade záujmu je možné program prispôsobiť aj pre žiakov 2. stupňa ZŠ.
Predmety: biológia, ekológia, chémia
• Program 9 Rozmnožovanie a rodozmena
Vzdelávací program vysvetľuje princípy a význam striedania sa pohlavnej a nepohlavnej fázy u rastlín v procese evolúcie i individuálneho vývinu. V nadväznosti na časť expozície podrobne rozoberá proces rodozmeny u machorastov.
Tajomný zelený svet machorastov
Charakteristika, výskyt, rodozmena, význam a ohrozenie machorastov.
Program je vhodný pre 2. stupeň ZŠ, SŠ. 
Predmety: biológia, ekológia
• Program 10 Zoológia – ríša živočíchov
Vzácne a chránené druhy živočíchov Slovenska v ich charakteristických biotopoch s dôrazom na ochranu a ohrozenie jednotlivých druhov.
Varianty programu:
a) Biotop ľudských sídiel
Charakteristika biotopu, faktory ohrozenia, typické druhy rastlín a živočíchov ako aj vzácne a ohrozené druhy.
b) Biotop polí, lúk a pasienkov
Charakteristika biotopu, rastliny a živočíchy typické pre daný biotop, ohrozenosť. 
c) Biotop lesa
Listnatý, zmiešaný a ihličnatý les, charakteristické rastliny a živočíchy ako aj vzácne a chránené druhy, faktory ohrozenia biotopu.
d) Vodný biotop
Charakteristika biotopu, faktory ohrozenia, typické druhy rastlín a živočíchov ako aj vzácne a ohrozené druhy.
e) Biotop hôr a vysokých hôr
Charakteristika biotopu, faktory ohrozenia, vzácne a ohrozené druhy hôr a vysokých hôr.
Program je vhodný pre ZŠ a SŠ. 
Predmety: prírodoveda, biológia, ekológia, výtvarná výchova
• Program 11 Etológia – správanie živočíchov
Vzdelávací program vysvetľujúci pojem etológia, ktorý rozširuje základné učivo zo správania živočíchov. Objasňuje jednotlivé typy správania živočíchov, zaoberá sa potravným správaním, stavbou obydlí, rozmnožovaním, starostlivosťou o potomstvo u rôznych skupín živočíchov.
Varianty programu:
a) Na zvieracom jedálničku
Potravné správanie, stratégie lovu a ochrana pred predátorom.
Program je vhodný pre ZŠ a SŠ. 
b) Domček, domček, kto v tebe býva?
Stavba hniezd a obydlí v živočíšnej ríši.
Program je vhodný pre ZŠ a SŠ. 
c) Sám, či s ostatnými?
Sociálne správanie a komunikácia živočíchov, porovnanie samotárskeho spôsobu života so životom v skupine.
Program je vhodný pre ZŠ a SŠ. 
d) Pytačky v živočíšnej ríši a výchova mláďat 
Rozmnožovanie a starostlivosť o potomstvo.
Program je vhodný pre ZŠ a SŠ. 
e) Neželaní votrelci
Invázne druhy rastlín a živočíchov na Slovensku, spôsoby ich šírenia a likvidácie.
Program je vhodný pre 2. stupeň ZŠ a SŠ. 
f) Po stopách zveri
Poznávanie živočíchov podľa lebiek a pobytových znakov – stopy a trus.
Program je vhodný pre ZŠ a SŠ. 
Predmety: prírodoveda, biológia, ekológia, výtvarná výchova
• Program 12 Spoločenstvá – biocenózy a ekosystémy
Vysvetľuje pojmy biocenóza, ekosystém a charakterizuje jednotlivé typy medzidruhových vzťahov v ekosystéme, potravové vzťahy.
Les ako ekosystém
Program predstavuje les ako ucelené spoločenstvo na sebe závislých organizmov. Na príklade lesa vysvetľuje jednotlivé vzťahy medzi organizmami, potravový reťazec v prírode a tiež význam jednotlivých zložiek ekosystému. V programe sa naučíme rozoznávať rôzne typy a druhy lesa a spoznáme na ne viazané rozmanité lesné spoločenstvá.
Program je vhodný pre ZŠ a SŠ. 
Predmety: prírodoveda, biológia, ekológia, výtvarná výchova
• Program 13 Genetické základy biodiverzity
Program vysvetľuje molekulové základy dedičnosti, dedičné základy fyziologických procesov a rozmnožovania, ako aj vplyvy životného prostredia na dedičný materiál. Oboznamuje tiež v nadväznosti na film s históriou genetiky ako vednej disciplíny o dedičnosti a premenlivosti a poukazuje na zdroje biodiverzity.
Varianty programov: 
a) Molekulové základy dedičnosti
Objasňuje molekulové základy dedičnosti, dedičné základy fyziologických procesov a rozmnožovania, ako aj vplyvy životného prostredia na dedičný materiál. 
Program zahŕňa aj audiovizuálny film spojený s prehliadkou príslušnej časti expozície.
Je vhodný pre SŠ a VŠ. V prípade záujmu je možné program prispôsobiť aj pre žiakov 2. stupňa ZŠ
b) GMO – nádej alebo hrozba 21. storočia?
Rieši otázky prípravy, využitia GMO, ako aj environmentálne riziká s tým spojené. 
Program je vhodný pre SŠ. V prípade záujmu je možné program prispôsobiť aj pre 2. stupeň ZŠ
c) Bunka
Objasňuje základnú štruktúru a funkcie bunky a vplyvy environmentu na štruktúru a funkcie bunky.
Je vhodný pre SŠ. V prípade záujmu je možné program prispôsobiť aj pre 2. stupeň ZŠ.
Predmety: biológia, ekológia
• Program 14 NATURA 2000 a ochrana prírody a krajiny v SR
Cieľom programu je osvojenie si poznatkov o cieľoch a legislatíve ochrany prírody na Slovensku na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni, o územnej, druhovej ochrane a ochrane drevín, o kategóriách chránených území, o historickom vývoji ochrany prírody vo svete a na Slovensku.
Varianty programu:
a) Pohľad do minulosti ochrany prírody na Slovensku 
História územnej a druhovej ochrany a osobnosti ochrany prírody na Slovensku.
Cieľom programu je osvojenie si základných poznatkov o vývoji ochrany prírody na Slovensku a vo svete, o najstarších chránených územiach a ich vzniku, chránených druhoch a najvýznamnejších osobnostiach ochrany prírody. Cieľom je taktiež rozšírenie poznatkov žiakov z dejepisu o oblasť ochrany prírody a krajiny v kontexte svetových a slovenských dejín.
Program je vhodný pre 2. stupeň ZŠ – 8. a 9. ročník, SŠ.
Predmety: biológia, dejepis, geografia
b) Ochrana prírody v legislatíve 
Chránené územia, sústava NATURA 2000 a druhy európskeho a národného významu.
Program je vhodný pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ.
Predmety: biológia, geografia, etická výchova, environmentálna výchova, ekológia, náuka o spoločnosti
c) Anglický jazyk pre ochrancov prírody
Legislatívne pojmy a normy v ochrane prírody v anglickom jazyku
Osvojenie si základných pojmov a slovnej zásoby anglického jazyka pre oblasť ochrany prírody a krajiny a environmentálnej legislatívy.
Je vhodný pre 2. stupeň ZŠ, SŠ.
Predmety: anglický jazyk 
• Program 15 Pohľad do minulosti – paleontológia 
Program je zameraný na rozšírenie vedomostí z oblasti paleontológie. 
Varianty programu:
a) Paleontológia hrou
Prvotné oboznámenie sa s prehistorickými organizmami hravou formou. 
Je vhodný pre 1. stupeň ZŠ.
Predmety: prírodoveda, vlastiveda
b) Cesta do minulosti
Pochopenie geologického času a vznik skamenelín, zaradenie organizmov do jednotlivých období. 
Je vhodný pre 5, 6, 7, 8. ročník ZŠ (resp. 1, 2, 3, a 4. ročník osemročných gymnázií).
Predmety: biológia
c) Systematická zoopaleontológia a paleobotanika
Osvojenie si a pochopenie taxonomického systému vrátane vyhynutých druhov organizmov a ich geologický vek. Paleoekológia.
Je vhodný pre 9. ročník ZŠ, SŠ (resp. 5, 6, 7, 8 ročník osemročných gymnázií). 
Predmety: biológia
Celok III. Človek, hory, NATURA 2000
• Program 1 Environmentálny dopad aktivít človeka v horách
Vzdelávací program predstavuje rôznorodé hospodárske a voľnočasové aktivity človeka v horách, ich históriu a vplyv na životné prostredie. Približuje rôzne spôsoby, ako človek využíva horskú prírodu a krajinu a jej prírodné zdroje. S tým sú spojené aj riziká pre životné prostredie, ku ktorým predstavuje možné východiská.
Varianty programu:
a) Poľnohospodárstvo, lesníctvo a drevárstvo
Vplyv poľnohospodárstva, lesníctva a drevárstva na prírodu a krajinu hôr, valašská kolonizácia a premeny krajiny, význam pre biodiverzitu, význam a ekologické funkcie lesa a potreba jeho ochrany, riziká a východiská.
Vhodné pre 2. stupeň ZŠ – 5. ročník, 9. ročník.
Predmety: biológia, geografia 
b) Poľovníctvo, včelárstvo a rybárstvo
Vplyv poľovníctva, včelárstva a rybárstva na prírodu a krajinu hôr, význam starostlivosti o zver, včely a ryby, súčasné problémy ochrany zveri, zmeny správania vplyvom urbanizácie prostredia, závislosť človeka od včiel a rizikové faktory ohrozujúce včely, antropogénne zásahy do vodných tokov a ochrana rýb.
Vhodné pre 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ – 5. ročník, 9. ročník.
Predmety: biológia
c) Turistika, horolezectvo, lyžovanie, skialpinizmus a záchranná horská služba
Vplyv turistiky, horolezectva, lyžovania a skialpinizmu na prírodu a krajinu hôr, premeny krajiny pri budovaní rekreačných zariadení a infraštruktúry, akým rizikám vystavuje človek seba a prírodu a ako je možné sa im brániť, história a poslanie horskej záchrannej služby.
Vhodné pre 2. stupeň ZŠ – 9. ročník.
Predmety: biológia
d) Hory a horstvá 
Rekordy a zaujímavosti svetových a slovenských pohorí, ich vznik, neživá a živá príroda a jej ochrana, ochrana prírody a NATURA 2000 a v horských oblastiach Slovenska.
Vhodné pre 8. ročník ZŠ a gymnáziá.
Predmety: geografia – geografia SR, fyzická geografia
• Program 2 Životné prostredie
Program sa zaoberá biodiverzitou Zeme – charakteristikou pojmu, jej vznikom, druhmi, masovým vymieraním, súčasnými trendmi, ohrozenosťou druhov. Poukazuje na najvýznamnejšie globálne problémy životného prostredia. Rozoberá narušenie klimatického systému Zeme – globálnu klimatickú zmenu, odpady a ich vplyv na životné prostredie.
Varianty programu:
a) Ohrozenie Zeme – zelenej planéty
Narušenie klimatického systému Zeme, globálna klimatická zmena – jej príčiny a následky, antropogénne faktory globálnej klimatickej zmeny, skleníkový efekt, zosilňovanie skleníkového efektu, vplyv na živé organizmy a ekosystémy Zeme, narušenie ozónovej vrstvy, príčiny, vplyv na živé organizmy, súčasný stav a východiská. 
Program je vhodný pre ZŠ, SŠ.
b) Odpady – časovaná bomba pre životné prostredie
Vznik odpadov, ich nebezpečné vlastnosti, nakladanie s odpadmi, recyklácia a minimalizácia odpadov, čo môžeme urobiť my pre životné prostredie.
Program je vhodný pre ZŠ, SŠ.
c) Voda – základ existencie života na Zemi
Základné vlastnosti molekuly vody, na základe ktorých funguje život na Zemi a aj jednotlivé procesy u živých organizmov.
Program je vhodný pre žiakov ZŠ a študentov SŠ.
Predmety: biológia, ekológia, chémia, geografia, etická výchova, náuka o spoločnosti
Celok IV. História
• Program 1 História budovy a múzea
Program sa zaoberá históriou budovy múzea, počiatkami múzejníctva na Liptove, históriou múzea, významnými osobnosťami, jaskyniarstvom a ochranou prírody v XX. storočí. 
Varianty programu
a) História budovy
Súčasťou variabilného programu je film a prednáška – História budovy múzea, prezentácia Umiestnenie sídla múzea v budove kláštora a jej úpravu v druhej polovici XX. storočia. Program je spojený s prehliadkou interiéru a exteriéru budovy. 
b) História múzea
Súčasťou variabilného programu sú filmy História múzea a Ján Volko-Starohorský, prednáška História múzea, v prípade záujmu bude program priebežne doplňovaný o podrobnejšie texty a prezentácie k jednotlivým vývojovým etapám múzea. 
c) Významné osobnosti vo vzťahu k múzeu, jaskyniarstvu a ochrane prírody
Súčasťou programu je film Ján Volko-Starohorský, prezentácie a prednášky Ján Volko-Starohorský, Osobnosti jaskyniarstva, Osobnosti ochrany prírody. 
d) Jaskyniarstvo a ochrana prírody v XX. storočí
Program je zameraný na vývoj a formovanie ochrany prírody a jaskyniarstva na Slovensku, približuje inštitúcie a osobnosti, ktoré sa najviac zaslúžili o rozvoj tohto vedného odboru.
Program je vhodný pre ZŠ, SŠ
Predmety: história, geografia, biológia, výtvarná výchova
Celok V. Záhrada múzea
Vzdelávací program je zameraný na poznávanie rastlinných druhov v múzejnej záhrade. Program sa realizuje od polovice mája do konca júna.
Varianty programu:
a) Hory a kvety
Vzdelávací program sa zameriava na poznávanie vysokohorských rastlín a ich adaptáciu na podmienky prostredia.
Je vhodný pre žiakov ZŠ.
Predmety: biológia, geografia, výtvarná výchova
b) Biotopy Slovenska
Poznávanie rastlinných druhov vresovísk v subalpínskom stupni, kvetnatých a kosných lúk, mokradí a vodných plôch na náučnom chodníku v areáli záhrady múzea.
Program je vhodný pre žiakov ZŠ.
Predmety: biológia, geografia, výtvarná výchova
c) Vône našej záhrady
Program je zameraný na netradičné metódy poznávania liečivých rastlín podľa vône a hmatu.
Program je vhodný pre ZŠ. 
Predmety: biológia, geografia, výtvarná výchova
 

VYSOKÉ ŠKOLY

Celok I. Kras a jaskyne Slovenska
 • Program 1 Podzemné kráľovstvo, jeho vznik a význam 
Kras je špecifická časť zemského povrchu, kde sú vytvorené jedinečné prírodné javy. V tomto programe sú objasnené základné charakteristiky povrchového krasu, podzemného krasu s dôrazom na význam hydrológie, ktorá je dôležitá pre vznik krasového fenoménu, kde voda hrá významnú úlohu.
• Program 2 Je speleológia hobby pre 21. storočie?
V tomto programe je hlavným cieľom vysvetliť, čo je to speleológia a jej odlíšenie od športových výkonov a horolezectva.
Celok II. Chránená príroda Slovenska – Zem miesto pre život
Program 1 Vznik vesmíru a Zeme, prvkov a hornín 
Program približuje základné princípy chemickej evolúcie hmoty vo vesmíre v postupných fázach jeho vývoja, od najjednoduchších základných častíc atómu vodíka, cez vznik zložitejších prvkov a prvých minerálov až po vznik Slnečnej sústavy a planéty Zem. Je doplnený ukážkami meteoritov a interaktívnymi prvkami. Vzdelávací program zahŕňa aj audiovizuálny film.
Program 2 Drahokamy a chránené minerály
Program približuje krásu a praktické poznávanie farebných odrôd polodrahokamov a drahokamov, vysvetľuje definíciu drahých kameňov, príčiny farebnosti a ich vzácnosť. Upozorňuje na slovenské unikáty (typové minerály) s celosvetovou hodnotou a významom, ktoré patria medzi chránené minerály a je v nich ukrytý kúsok našich národných dejín. 
Program 3 Fotosyntéza a dýchanie
Program je zameraný na pochopenie procesu fotosyntézy ako jedného z najdôležitejších procesov pre život na Zemi. Porovnáva tiež dva najvýznamnejšie procesy u rastlín – fotosyntézu a dýchanie. Zahŕňa aj audiovizuálny film spojený s prehliadkou príslušnej časti expozície.
Program 4 Rozmnožovanie a rodozmena
Vzdelávací program vysvetľuje princípy a význam striedania sa pohlavnej a nepohlavnej fázy u rastlín v procese evolúcie i individuálneho vývinu. V nadväznosti na časť expozície podrobne rozoberá proces rodozmeny u machorastov.
Tajomný zelený svet machorastov
Charakteristika, výskyt, rodozmena, význam a ohrozenie machorastov
Program 5 Genetické základy biodiverzity
Program vysvetľuje molekulové základy dedičnosti, dedičné základy fyziologických procesov a rozmnožovania, ako aj vplyvy životného prostredia na dedičný materiál. Oboznamuje tiež v nadväznosti na film s históriou genetiky ako vednej disciplíny o dedičnosti a premenlivosti a poukazuje na zdroje biodiverzity.
Varianty programov: 
a) Molekulové základy dedičnosti
Objasňuje molekulové základy dedičnosti, dedičné základy fyziologických procesov a rozmnožovania, ako aj vplyvy životného prostredia na dedičný materiál. 
Program zahŕňa aj audiovizuálny film spojený s prehliadkou príslušnej časti expozície.
b) GMO – nádej alebo hrozba 21. storočia?
Rieši otázky prípravy, využitia GMO, environmentálne riziká s tým spojené ako aj etické aspekty s tým spojené. 
c) Bunka
Objasňuje základnú štruktúru a funkcie bunky ako aj vplyvy environmentu na štruktúru a funkcie bunky
Celok IV. História
Program 1 História budovy a múzea
Program sa zaoberá históriou budovy múzea, počiatkami múzejníctva na Liptove, históriou múzea, významnými osobnosťami, jaskyniarstvom a ochranou prírody v XX. storočí, ale aj povesťami a legendami o jaskyniach.
Varianty programu
a) História budovy
Súčasťou variabilného programu je film a prednáška História budovy múzea, prezentácia Umiestnenie sídla múzea v budove kláštora a jej úpravu v druhej polovici XX. storočia. Program môže byť spojený s prehliadkou interiéru aj exteriéru budovy. 
 b) História múzea
Súčasťou variabilného programu sú filmy História múzea a Ján Volko-Starohorský, prednáška História múzea, v prípade záujmu bude program priebežne doplňovaný o podrobnejšie texty a prezentácie k jednotlivým vývojovým etapám múzea. 
c) Významné osobnosti vo vzťahu k múzeu, jaskyniarstvu a ochrane prírody
Súčasťou programu je film Ján Volko-Starohorský, prezentácie a prednášky Ján Volko-Starohorský, Osobnosti jaskyniarstva, Osobnosti ochrany prírody.
d) Jaskyniarstvo a ochrana prírody v XX. storočí
Program je zameraný na vývoj a formovanie ochrany prírody a jaskyniarstva na Slovensku, približuje inštitúcie a osobnosti, ktoré sa najviac zaslúžili o rozvoj tohto vedného odboru.

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A MARGINALIZOVANÉ SKUPINY

Celok I. Kras a jaskyne Slovenska, Chránená príroda Slovenska
• Program 1 Speleoarcheológia (Využívanie jaskýň človekom od praveku po súčasnosť)
Využívanie jaskýň v jednotlivých vývojových etapách ľudstva, nástroje využívané človekom v dobe kamennej, legendy o jaskynných drakoch. 
Program je určený pre slabozrakých a nevidiacich. 
• Program 2 Kras a jaskyne (Sintrová výzdoba a jaskyniarsky prieskum)
Vznik jaskýň a sintrovej výzdoby, poznávanie foriem jaskynnej výzdoby, zoznámenie sa s jaskyniarskym prieskumom a pomôckami jaskyniara. 
Program je určený pre slabozrakých a nevidiacich. 
• Program 3 Mineralógia (Geologické procesy, minerály a horniny)
Ako vznikajú minerály a horniny, čo sú to vnútorné a vonkajšie geologické procesy, aký je rozdiel medzi minerálmi a horninami. 
Program je určený pre žiakov základných špeciálnych škôl. 
• Program 4 Chránená príroda (Chránená fauna)
Poznávanie živočíchov lesného, vysokohorského a vodného biotopu, základná charakteristika najznámejších druhov. 
Program je určený pre žiakov základných špeciálnych škôl. 
• Program 5 Človek a hory (Flóra lesného spoločenstva)
Poznávanie ihličnatých a listnatých stromov, lesných krov a bylín, základné informácie o hubách. 
Program je určený pre žiakov základných špeciálnych škôl. 
• Program 6 Vône našej záhrady
Program je zameraný na netradičné metódy poznávania liečivých rastlín podľa vône a hmatu.
Realizuje sa len v čase od polovice mája do konca júna.
Program je určený pre žiakov základných špeciálnych škôl, pre slabozrakých a nevidiacich.