Výskumná činnosť

Výskum v oblasti živej prírody pre potreby dokumentácie vyplývajúci z aktuálnych potrieb ochrany prírody

Terénny výskum flóry, fauny a biocenóz v oblasti Biela skala – Radové skaly – Sivý vrch v NPR Suchá dolina v ÚEV Tatry (SKUEV0307), zameraný na zisťovanie výskytu a stavu biotopov európskeho významu a biotopov národného významu, chránených druhov rastlín a živočíchov európskeho a národného významu a ich biotopov v súlade s § 56 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, (Úloha č. 160 Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020.)  

Spoločenstvá snehových výležísk ako bioindikátory zmeny klímy na ÚEV Tatry (SKUEV0307)

Identifikácia a populačná štruktúra bioindikátorov klimatických zmien na ÚEV Tatry (kód SKUEV0307), výskum vplyvu klimatických zmien na biotu na snehových výležiskách v záveroch dolín Tatier a výber konkrétnych lokalít pre výskum, mapovanie výskytu rastlinných druhov a spoločenstiev, zisťovanie výskytu bioindikačných druhov spoločenstiev snehových výležísk, ktoré sú priamo ovplyvnené zmenou v distribúcii zrážok v alpínskych polohách v spolupráci s Botanickým ústavom SAV.

Lampenflóra sprístupnených jaskýň SR

Výskum a dokumentácia druhov machorastov na miestach vystavených umelému osvetleniu v sprístupnených jaskyniach Slovenskej republiky: Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa, Belianska jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa v spolupráci so ŠOP SR – SSJ a Moravským zemským múzeom v Brne. (Úloha č. 160 Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020.)

Zooarcheologický výskum na lokalite jaskyňa Dúpnica (PP) v NPR Suchá dolina

Revízny paleontologický a archeologický výskum jaskyne Dúpnica v NPR Suchá dolina, doplnenie informácií a rozšírenie poznatkov o interakcii medzi človekom a spoločenstvom živočíchov a životným prostredím na lokalite v minulosti (doba železná, iné predhistorické obdobia.

Minerály jaskýň Slovenska pre potreby dokumentácie

Štúdium kryogénnych jaskynných agregátov a stalagmitov ako paleoklimatických indikátorov doby ľadovej s využitím geochemických a geochronologických metód – výskum zameraný na zisťovanie ich výskytu štúdium genézy a ich klimatických záznamov vo vybraných jaskyniach v krase Nízkych Tatier, Slovenskom krase a v Slovenskom raji, konzultovaný so ŠOP SR) vyplývajúci z aktuálnych potrieb ochrany prírody významných geologických a geomorfologických lokalít v spolupráci s Ústavom vied o Zemi SAV Banská Bystrica, PriF UK Bratislava, GÚ SAV, Dept Geosciences Taiwan National University, Taipei, Institute of Environmental Physics, Ruprecht- Karls-University Heidelberg, Nemecko, Katedrou Geomorfologii, Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, Poľsko.

Neinvazívny archeologický výskum pravekých hradísk v Demänovskej a Jánskej doline
systémom LIDAR – štúdium odlesneného digitálneho modelu reliéfu za účelom zisťovania výskytu pravekých hradísk v spolupráci s NLC a GÚ SAV Banská Bystrica.