Výstavná činnosť

 

Pripravované výstavy v roku 2017

Ekofotografia 2017 – medzinárodná súťažná výstava fotografie s ekologickou tematikou.

NATURA 2000 – výstava o súvislej európskej sústave chránených území, ktorej cieľom je chrániť a zachovať prírodné dedičstvo významné pre celú Európu (slovenská a anglická mutácia).

Bionika – výstava o vednom odbore, ktorý využíva princípy živých systémov a ich štruktúr pri aplikácii do konkrétnych technických a technologických zariadení a prírodné štruktúry ako modely a inšpiračné zdroje pri riešení technických problémov (slovenská a anglická mutácia).

Dvojníci – výstava priblíži vybratých homonymických „dvojníkov“ v prírode prostredníctvom atraktívnych a zaujímavých príkladov.

Mláďatá – výstava približuje poznatky o živote zvierat v prírode a ich správaní osobitne s akcentom na ich potomstvo.

Príroda a jej ochrana v priereze času – výstava o ochrane prírody, využívaní a tvorbe krajiny v historickom priereze so záberom na stredoeurópsky geografický priestor.

Obrázky z prírody – autorská výstava výtvarných diel s prírodnými motívmi.

Speleológia – hobby alebo veda? – výstava približujúca jaskyniarstvo ako multidisciplinárnu oblasť ľudskej činnosti.

Fragmenty z prírody XV. – výstava v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajské stredisko Žilina s dôrazom na biodiverzitu Slovenska a jej ochranu.

Príroda našimi očami XV. – výtvarné práce detí a dospelých s rôznym druhom a stupňom mentálneho postihnutia zamerané na biodiverzitu prírody. 

 

Katalóg putovných výstav 

Život zo skúmavky
(slovenská a anglická mutácia)
Oblasť: genetika
Krátky popis: Význam pohlavného rozmnožovania pre udržanie biodiverzity v prírode, výchova k manželstvu a rodičovstvu (rozdiely medzi pohlaviami, proces oplodnenia, vnútromaternicový vývin, riziká potratov, dedičné ochorenia, nádorové ochorenia, pohlavné choroby, antikoncepcia, životné prostredie a poruchy plodnosti).
Technické podmienky: 23 panelov (70 ×100 cm) micronda biela + 9 panelov (70 × 100,5 cm) kartón, upevnenie: klinčeky, silón
Majiteľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Ohrozený život – zo života bunky
Oblasť: cytológia, genetika
Krátky popis: Výstava predstavuje bunku ako najmenšiu elementárnu časticu živých organizmov, jej stavbu, funkcie, mechanizmy príjmu látok, možnosti poškodenie vplyvom vonkajších podmienok a význam dobrého zdravotného stavu jednotlivých buniek pre dobrý zdravotný stav celých orgánoch a celých organizmov. Vysvetľuje aj mechanizmy programovej smrti buniek pre zabezpečenie normálneho vývinu organizmu a perspektívy tohoto procesu pri liečení nádorových ochorení.
Technické podmienky: 23 panelov (70 × 100 cm) micronda biela, Upevnenie. klinčeky, silón
Majiteľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Čarovná moc rastlín
Oblasť: botanika
Krátky popis: Výstava predstavuje históriu a využívanie liečivých rastlín pri liečení rôznych chorôb, problematiku chránených liečivých rastlín.
Cieľom výstavy je zachytiť zlomok z krásy bohatstva slovenskej prírody a propagácia vedomostí o liečivých rastlinách.
Technické podmienky: 23 panelov (86,5 × 119 cm) + 1 panel (40 × 119 cm) micronda žlta, upevnenie: špendlíky, klinčeky, silón
Majiteľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Čierne diamanty kuchyne – huby ako ich nepoznáme
Oblasť: ekosozológia
Krátky popis: Výstava predstavuje hľuzovky ako vychýrený a zaujímavý druh, históriu ich zberu, využitia v gastronómii, spôsoby ich vyhľadávania, možnosti a spôsoby ich pestovania aj u nás na Slovensku.
Technické podmienky: 16 panelov (98 × 120 cm), micronda žlta, Upevnenie: špendlíky, klinčeky, silón
Majiteľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Ochrana živočíchov
(slovenská a anglická mutácia)
Oblasť: zoológia
Krátky popis: Výstava približuje Svetový deň zvierat, ktorý je venovaný ochrane všetkých živočíchov, nielen vzácnych a ohrozených, ale aj hospodárskych zvierat.
Technické podmienky: 10 panelov (90 × 110 cm, banner), upevnenie. silón
Majiteľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Letci na dvoch krídlach
Oblasť: zoológia, entomológia
Krátky popis: Výstava približuje skupinu šikovných letcov so zaujímavým prispôsobením každému prostrediu, ako aj závažný medicínsky problém, akým je napríklad malária, ktorý trápi ľudstvo od počiatku existencie. Túto skupinu hmyzu, tvorí v súčasnosti na svete vyše 120 000 druhov. 
Technické podmienky: 11 panelov (70 × 100 cm, micronda biela), upevnenie: klinčeky, silón
Majiteľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Voda kolíska života a prameň zdravia
Oblasť: životné prostredie
Krátky popis: Výstava približuje význam vody pre živú prírodu – faunu, flóru a aj človeka. Ako životodárna tekutina dala vznik životu na zemi a celým životom nás sprevádza.
Technické podmienky: 10 panelov (72 × 100 cm, komatex tenký), upevnenie. silón
Majiteľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Dunajské Luhy
(slovenská, nemecká a maďarská mutácia)
Oblasť: ekosozológia
Krátky popis: Výstava je venovaná Dunajským Luhom, ktoré sú ako súčasť významného prírodného bohatstva Slovenska. Prezentuje prírodné hodnoty, ktoré predstavujú zachované biotopy národného aj európskeho významu, vzácne, ohrozené, chránené druhy rastlín a živočíchov.
Technické podmienky: 17 panelov (90 × 125 cm, banner), upevnenie. silón
Majiteľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Lavíny – v horách musíme žiť aj s nimi 
Oblasť: ochrana životného prostredia
Krátky popis: História lavín – najväčšie tragédie, vznik lavín, lavínova prevencia, ekologické faktory.
Technické podmienky: 11 panelov (70 × 100 cm, micronda biela), upevnenie: klinčeky, silón
Majiteľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Lokality svetového prírodného dedičstva v SR 
Oblasť: ekosozológia
Krátky popis: Výstava približuje lokality svetového prírodného dedičstva v SR, ich prírodné hodnoty, zaujímavosti a prispieva k oboznámeniu verejnosti o potrebe ich zachovania pre budúce generácie.
Technické podmienky: 10 samostojacích panelov (85 cm × 185 cm)
Majiteľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Ekosystémové služby mokradí
Oblasť: ekosozológia
Krátky popis: Výstava približuje lokality svetového prírodného dedičstva v SR, ich prírodné hodnoty, zaujímavosti a prispieva k oboznámeniu verejnosti o potrebe ich zachovania pre budúce generácie.
Technické podmienky: 10 samostojacích panelov (85 cm × 185 cm)
Majiteľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Podmienky zapožičania

  • hradenie nákladov na dopravu a inštaláciu
  • hradenie cestovných nákladov pre autora v prípade potreby jeho prítomnosti pri inštalácií a likvidácií výstavy
  • manipulačný poplatok za požičanie panelov malej výstavy (5  – 10 panelov) predstavuje 13,00 € v prípade zapožičania aj zbierkových predmetov k výstave sa manipulačný poplatok zvýši na 30,00 €
  • manipulačný poplatok za požičanie panelov veľkej výstavy (11 a viac panelov )predstavuje 24,00 € v prípade zapožičania aj zbierkových predmetov k výstave sa manipulačný poplatok zvýši na 39,00 €
  • textovú časť panelov je možné využiť len po súhlase vlastníka výstavy (SMOPaJ)

Požiadavky na inštaláciu

  • panely na upevnenie kartónov (malými klincami, resp. zavesením na silón)
  • panely v rámoch sa upevňujú priamo na stenu
  • uzatvorené vitríny na zbierkové predmety


Kontakt:
Dagmar Staroňová
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 4 
031 01 Liptovský Mikuláš
044/547 72 30
dagmar.staronova@smopaj.sk