Výstavná činnosť

Ponuka putovných výstav na rok  2019

Lokality svetového prírodného dedičstva v SR
blasť: kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo.
Krátky popis: Výstava približuje lokality svetového prírodného dedičstva v SR, ich prírodné hodnoty, zaujímavosti a prispieva k oboznámeniu verejnosti o potrebe ich zachovania pre budúce generácie.
Technické podmienky: 10 ks (85 cm x 185 cm) systém ROLL-UP, upevnenie: samostojace panely.

Národné parky Slovenska (aj v anglickej mutácii)
Oblasť: ochrana prírody.
Krátky popis: výstava zameraná na históriu, geológiu, faunu, flóru, význam a ochranu národných parkov Slovenska.
Technické podmienky: 41 ks (100 cm x 200 cm) systém ROLL-UP, upevnenie: samostojace panely.

NATURA 2000 (aj v anglickej mutácii)
Oblasť: ochrana prírody.
Krátky popis: výstava zameraná na biotopy a druhy európskeho významu, ochranu prírodného dedičstva s významom pre celú Európsku úniu a implementáciu európskej legislatívy v podmienkach ochrany prírody Slovenska.
Technické podmienky: 18 ks (100 cm x 210 cm) systém ROLL-UP, upevnenie: samostojace panely.

Bionika – príroda na to prišla prvá (aj v anglickej mutácii)
Oblasť: biológia, technika.
Krátky popis: výstava zameraná na prírodu ako nevyčerpateľný zdroj pre techniku, architektúru a dizajn. „Bionicky“ funguje každý živý organizmus od jednoduchej rastlinky až po človeka.
Technické podmienky: 26 panelov (90 cm x 130 cm) závesný systém Banner-Fix, zaklápacie lišty na vrchnom a spodnom okraji, upevnenie: pomocou háčikov resp. klinčekov.

Dvojníci – menovci z prírody
Oblasť: zoológia, botanika.
Krátky popis: výstava o menovcoch z prírody, ríše rastlín, živočíchov i húb.
Technické podmienky: 20 panelov (90 cm x 130 cm) závesný systém Banner-Fix, zaklápacie lišty na vrchnom a spodnom okraji, upevnenie: pomocou háčikov resp. klinčekov.

Mláďatá
Oblasť: zoológia.
Krátky popis: výstava zameraná na príklady starostlivosti o potomstvo u vybratých druhov a systematických skupín.
Technické podmienky: 16 ks (90 cm x 130 cm) závesný systém Banner-Fix, zaklápacie lišty na vrchnom a spodnom okraji, upevnenie: pomocou háčikov resp. klinčekov.

Príroda a jej ochrana v priereze času
Oblasť: história ochrany prírody.
Krátky popis: priblíženie vzniku, podoby a formy ochrany prírody a krajiny na našom území s dôrazom na obdobie od vzniku ČSR až po súčasnosť.
Technické podmienky: 10 ks (100 cm x 200 cm) systém ROLL-UP, upevnenie: samostojace panely.

Život zo skúmavky (aj v anglickej mutácii)
Oblasť: genetika.
Krátky popis: Význam pohlavného rozmnožovania pre udržanie biodiverzity v prírode, výchova k manželstvu a rodičovstvu (rozdiely medzi pohlaviami, proces oplodnenia, vnútromaternicový vývin, riziká potratov, dedičné ochorenia, nádorové ochorenia, pohlavné choroby, antikoncepcia, životné prostredie a poruchy plodnosti).
Technické podmienky: 23 panelov (70 x 100 cm) mikronda biela + 9 panelov (70 x 100,5 cm) kartón, upevnenie: klinčeky, silón.

Ohrozený život – zo života bunky
Oblasť: cytológia, genetika.
Krátky popis: Výstava predstavuje bunku ako najmenšiu elementárnu časticu živých organizmov, jej stavbu, funkcie, mechanizmy príjmu látok, možnosti poškodenie vplyvom vonkajších podmienok a význam dobrého zdravotného stavu jednotlivých buniek pre dobrý zdravotný stav celých orgánoch a celých organizmov. Vysvetľuje mechanizmy programovej smrti buniek pre zabezpečenie normálneho vývinu organizmu a perspektívy tohoto procesu pri liečení nádorových ochorení.
Technické podmienky: 23 panelov (70 x 100 cm) mikronda biela, upevnenie. klinčeky, silón.

Čarovná moc rastlín
Oblasť: botanika.
Krátky popis: Výstava predstavuje históriu a využívanie liečivých rastlín pri liečení rôznych chorôb, problematiku chránených liečivých rastlín. Cieľom výstavy je zachytiť zlomok z krásy bohatstva slovenskej prírody a propagovať vedomostí o liečivých rastlinách.
Technické podmienky: 23 panelov (86,5 x 119 cm) + 1 panel (40 x 119 cm) mikronda žlta, upevnenie: špendlíky, klinčeky, silón.

Čierne diamanty kuchyne – huby ako ich nepoznáme
Oblasť: mykológia.
Krátky popis: Výstava predstavuje hľuzovky ako vychýrený a zaujímavý druh húb, históriu ich zberu, využitia v gastronómii, spôsoby ich vyhľadávania, možnosti a spôsoby ich pestovania aj u nás na Slovensku.
Technické podmienky: 16 panelov (98 x 120 cm), mikronda žlta, upevnenie: špendlíky, klinčeky, silón.

Ochrana živočíchov (aj v anglickej mutácii)
Oblasť: zoológia.
Krátky popis: Výstava približuje Svetový deň zvierat, ktorý je venovaný ochrane všetkých živočíchov, nielen vzácnych a ohrozených, ale aj hospodárskych zvierat.
Technické podmienky: 10 panelov (90 x 110 cm) baner, upevnenie: silón.

Letci na dvoch krídlach
Oblasť: zoológia, entomológia.
Krátky popis: Výstava približuje skupinu šikovných letcov so zaujímavým prispôsobením každému prostrediu, ako aj závažný medicínsky problém, akým je napríklad malária, ktorý trápi ľudstvo od počiatku existencie. Túto skupinu hmyzu, tvorí v súčasnosti na svete vyše 120 000 druhov.
Technické podmienky: 11 panelov (70 x 100 cm) mikronda biela, upevnenie: klinčeky, silón.

Voda kolíska života a prameň zdravia
Oblasť: životné prostredie.
Krátky popis: Výstava približuje význam vody pre živú prírodu – faunu, flóru a aj človeka. Ako životodarná tekutina dala vznik životu na zemi a celým životom nás sprevádza.

Dunajské Luhy (aj v nemeckej a maďarskej mutácii)
Oblasť: ochrana prírody.
Krátky popis: Výstava je venovaná Dunajským Luhom, ktoré sú súčasťou významného prírodného bohatstva Slovenska. Prezentuje prírodné hodnoty, ktoré predstavujú zachované biotopy národného aj európskeho významu, vzácne, ohrozené, chránené druhy rastlín a živočíchov.
Technické podmienky: 17 panelov (90 x 125 cm) baner, upevnenie: silón.

Lavíny – v horách musíme žiť aj s nimi
Oblasť: ochrana životného prostredia.
Krátky popis: Výstava prezentuje históriu lavín, najväčšie tragédie, vznik lavín, lavínovú prevenciu, ekologické faktory.
Technické podmienky: 11 panelov (70 x 100 cm) mikronda biela, upevnenie: klinčeky, silón.

Zem, miesto pre životNespútané živly
Oblasť: životné prostredie.
Krátky popis: Výstava prezentuje jednotlivé zložky životného prostredia, aktuálny stav a potrebu ich ochrany. Podáva informáciu o vplyve človeka na jednotlivé zložky životného prostredia a ukazuje možnosť aktívneho prístupu jednotlivca k zlepšovaniu stavu životného prostredia. Predstavuje významné udalosti na Zemi v dôsledku klimatickej zmeny z celosvetového aj domáceho pohľadu.
Technické podmienky: 12 panelov Banner Fix so zaklápacou hliníkovou lištou (90 x 120 cm), úchytné plastové oká, 1 prezentačný vyťahovací stojan Roll-UP (100 x 200 cm), 4 prezentačné hranaté veže EURO-tower (80,1 x 224,3 x 66,5 cm). Výstavu bude možné zapožičať od 1. 5.2019.

Zem, miesto pre život – Noční lovci, sovy
Oblasť: zoológia.
Krátky popis: výstava zameraná na poznávanie života našich druhov sov, ich správanie, rozšírenie a ochranu.
Technické podmienky: 12 panelov Banner Fix zo zaklápacími striebornými lištami (90 x 120 cm), úchytné očká, 4 panely zo zaklápacími striebornými lištami Banner Fix (80 x 250 cm), úchytné očká. Výstavu bude možné zapožičať od 1. 8. 2019.

Podmienky zapožičania a hradenie nákladov na dopravu a inštaláciu:

  • hradenie cestovných nákladov pre autora v prípade potreby jeho prítomnosti pri inštalácií a likvidácií výstavy;
  • manipulačný poplatok za požičanie panelov výstavy (5 – 10 panelov ) je v sume 13 € , v prípade zapožičania zbierkových predmetov k výstave je v sume 30 €;
  • manipulačný poplatok za požičanie panelov výstavy (11 a viac panelov) je v sume 24 €, v prípade zapožičania zbierkových predmetov k výstave je v sume 39 €;
  • textovú časť panelov je možné využiť len po súhlase vlastníka výstavy (SMOPaJ).

Kontakt:
Dagmar Staroňová, tel.: 044 / 547 72 30
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: dagmar.staronova@smopaj.sk
http: //www.smopaj.sk