Podujatie

Podujatie „Víkend otvorených parkov a záhrad“ má medzinárodný charakter a je súčasťou celo­-európskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti pod názvom „Rendez-vous aux Jardins“. V roku 2021 bola zvolená spoločná téma „Odovzdávanie vedomostí“, ktorá zdôrazňuje význam prenosu vedomostí a skúseností z generácie na generáciu, prenos know-how v geografickom zmysle i transfer poznatkov a skúseností vo formálnom i neformálnom vzdelávaní. Dôležitým kritériom výberu na účasť je zodpovedný prístup a starostlivosť vlastníka o jeho park či záhradu.
Cieľom podujatia je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty nášho zeleného dedičstva a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany.
Hlavným organizátorom podujatia na Slovensku je Národný Trust, n. o., Bratislava.

Pozývame Vás na Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorý sa bude v tomto roku konať aj v záhrade Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pri historickej budove múzea na Ul. Školská 4, v termíne 25. – 27. júna 2021. Dňa 25. júna 2021 ponúkame možnosť navštíviť záhradu múzea školám v čase 8.00 – 12.00 hod. Verejnosť nás môže navštíviť dňa 25. júna v čase 13.00 – 18.00 hod. a v dňoch 26. a 27. júna 2021 v čase 10.00 – 18.00 hod. (vstupné dospelí, deti 1 €, deti do 4 rokov zadarmo).
V rámci programu podujatia bude pripravená lektorovaná prehliadka záhrady múzea vrátane informácií o histórii záhrady a budovy múzea, koncepcii tvorby záhrady, zásadách starostlivosti, ošetrovania a údržby porastov a tiež o technických prvkoch záhrady. Deti sa budú mať možnosť hravou formou zoznámiť s liečivými bylinami, spevavcami v našej záhrade i horninami Slovenska.
Podstatným prvkom prezentácie záhrady sú ukážky vybraných biotopov európskeho významu, na ktorých ochranu slúžia územia európskeho významu ako súčasť sústavy NATURA 2000. Vybrané boli biotopy a druhy, ktoré možno trvalo prezentovať v špecifických ekologických podmienkach tohto stanovišťa a to aj s ohľadom na priestorové možnosti nášho areálu. Súčasťou areálu je aj geopark s ukážkami najvýznamnejších hornín Slovenska a terasová záhrada prezentujúca rôzne druhy horskej a vysokohorskej flóry.
V rámci služieb počas podujatia Vám ponúkame možnosť parkovania, možnosť vstupu so psom, detské ihrisko, WC a bezbariérový prístup.