Podujatie Fragmenty s prírody

Fragmenty z prírody – Huby jedlé, nejedlé, jedovaté

- výstava s prednáškou pre zrakovo znevýhodnených návštevníkov

19. ročník cyklu výstav Fragmenty z prírody určený pre zrakovo znevýhodnených návštevníkov sme pripravili formou výstavy a prednášok, ktoré boli realizované priamo v Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči a v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči dňa 9. septembra 2021.

 Témou tohto ročníka boli Huby – jedlé nejedlé, jedovaté. Na modeloch ale aj na vzorkách živých húb sme žiakom i dospelým okrem iných druhov predstavili napríklad hríb smrekový, muchotrávku zelenú, bedľu vysokú, muchotrávku červenú ale aj veľmi zaujímavý smrčok jedlý či hľuzovku letnú. Zrakovo znevýhodnení mohli hmatom skúmať ich tvar, porovnávať veľkosť a štruktúru, dotýkať sa vzoriek prostredia, v ktorom sa vyskytujú, čuchom vnímať ich vôňu a popri tom získať mnohé zaujímavé informácie o výskyte, vlastnostiach i praktickom využití prezentovaných druhov.

 Vzhľadom k danej cieľovej skupine boli prednášky realizované s dôrazom na využívanie kompenzačných zmyslov (hmat, sluch, čuch), individuálny prístup a podrobný opisný výklad s podporou popisov v Braillovom písme a zväčšenej čiernotlači.

       Na dvoch prednáškach v Spojenej škole pre žiakov so zrakovým postihnutím za zúčastnili žiaci 1. a 2. stupňa školy, v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu to boli dospelí so zrakovým znevýhodnením a tiež nevidiaci zamestnanci knižnice.

       Výstavy a prednášky uvedeného cyklu realizujeme v inštitúciách pre zrakovo znevýhodnených v Levoči pravidelne už niekoľko rokov. Našim cieľom je prezentovať témy z oblasti ochrany prírody a jaskyniarstva formou, ktorá zohľadňuje individuálne možnosti a schopností osôb s rôznym druhom zrakového postihnutia. Prezentované exponáty sú vyberané tak, aby mali zodpovedajúcu výpovednú hodnotu z hľadiska hmatového vnímania, a aby spolu so zapojením ďalších kompenzačných zmyslov poskytli čo možno najkomplexnejšiu informáciu o danej problematike. Priamy kontakt s takto znevýhodnenými deťmi i dospelými v ich prirodzenom prostredí vždy sprevádza veľmi podnetná spätná väzba, ktorá je pre nás zdrojom a inšpiráciou pri nachádzaní nových a nových možnosti a spôsobov ako túto prácu ďalej rozvíjať a skvalitňovať.

Týmto spôsobom sa snažíme zodpovedajúcou formou rozširovať informovanosť zrakovo znevýhodnených detí i dospelých z hľadiska budovania pozitívneho vzťahu k prírode a svetu, ktorý nás obklopuje a ochrane životného prostredia.

 Výstavu pripravila a realizovala kurátorka výstavy Mgr. Eva Mauritzová, múzejná pedagogička pre znevýhodnené skupiny v spolupráci s Mgr. Barborou Kyzekovou, botaničkou a mykologičkou múzea.