Stretnutie seniorov

Klub seniorov ochrany prírody Slovenska bol založený ustanovujúcim zhromaždením dňa 30. novembra 1995 na Ministerstve životného prostredia SR v Bratislave.

 Od roku 2008 stretnutia seniorov organizuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Program stretnutí má stabilnú štruktúru. Po oficiálnom otvorení nasleduje aktualizácia členskej základne, životné jubileá, spomienka na zosnulých významných pracovníkov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenskej ochrany prírody. Veľmi milou udalosťou v predchádzajúcich ročníkoch bola tzv. imatrikulácia, v ktorej sa do klubu dostávali noví členovia, ktorí presiahli vekovú hranicu 50 rokov. Počas niekoľkých ročníkov sa seniori postupne oboznámili aj s históriou štátnej ochrany prírody. Súčasťou programu stretnutia býva oboznámenie sa s prírodnými hodnotami širšieho okolia miesta stretnutia. Druhý deň je venovaný exkurzii.

       Stretnutia s takýmto obsahovým programom majú nesmierny význam z odborno-historického a dokumentačného hľadiska vývoja slovenskej ochrany prírody.

 

       Tohtoročné stretnutie seniorov sa konalo v Štiavnických vrchoch v lokalite Počúvadlo v chate Lodiar v dňoch 16. – 17. septembra 2021. Hostí privítal a o súčasných problémoch ochrany prírody informoval generálny riaditeľ ŠOP SR v Banskej Bystrici RNDr. Dušan Karaska a riaditeľ Správy CHKO Štiavnické vrchy Ing. Peter Farbiak, ktorý zároveň  vo svojej prezentácii predstavil nielen krásy ale aj negatívne javy v tejto  chránenej krajinnej oblasti.

       Podujatie bolo venované pamiatke Ing. Milana Kapustu, prvého riaditeľa Správy CHKO Štiavnické vrchy, ktorý tragicky zahynul v národnom parku Yellowstone pri vodopáde Lower Falls v Grand Canyon, USA a prof. RNDr. Jozefa Šteffeka, CSc., ktorý okrem iných pracovných pozícií pracoval ako vedecký pracovník na Správe CHKO Štiavnické vrchy, intenzívne sa venoval výskumu malakofauny v chránených územiach a spolupodieľal sa na zriadení Slovenskej komisie životného prostredia. Na stretnutí sa zúčastnili aj ich rodinní príslušníci, ktorým generálny riaditeľ ŠOP SR a riaditeľ Správy CHKO Štiavnické vrchy odovzdali Pamätné listy in memoriam. Všetci účastníci podujatia si nakoniec minútou ticha uctili pamiatku zosnulých profesionálnych ochrancov prírody z posledných dvoch rokov.

V rámci programu druhého dňa seniori pre nepriaznivé počasie neabsolvovali plánovanú exkurziu  na Sitno, ale navštívili  Múzeum  vo Svätom Antone.

 Na XXVI. ročníku stretnutia sa zúčastnilo spolu 31 seniorov.