Svetový deň mokradí

2.2.2022

Mokrade patria medzi druhovo najbohatšie, ale žiaľ aj za najrýchlejšie miznúce ekosystémy sveta. Od priemyselnej revolúcie sa zo zemského povrchu stratilo ľudskou činnosťou cez 80% mokradí a iba za posledných 55 rokov sa zničilo viac ako 35% mokradí. Ani my na Slovensku sa nemáme čím pýšiť – z pôvodných mokraďových plôch už máme menej ako 10%. Prírodné mokrade miznú trikrát rýchlejšie ako lesy! http://www.worldwetlandsday.org

Človek svojou krátkozrakosťou ničí tieto vzácne územia odvodňovaním, výstavbou, ťažbou, priemyslom... Pritom si neuvedomuje aké dôsledky to má nielen lokálne, ale i globálne.

Čo znamená strata mokradí?

Pre našu Zem je to strata biologickej rozmanitosti, čím sa porušuje rovnováha v prírode, a má to potom ďaľšie dôsledky - zvýšenie emisií uhlíka a metánu, strata prirodzenej filtrácie vody – okrem toho, že mokrade zadržiavajú podzemnú vodu, zabezpečujú aj jej čistenie. Tým pádom to má aj pre človeka závažné následky – nedostatok pitnej vody, výkyvy počasia, povodne, ohrozené životné prostredie...

A preto všímajme si mokrade, vážme si ich hodnotu a snažme sa poznaním a činmi zachovať aspoň to, čo tu ešte ostalo.

V súčastnosti je na Slovensku 14 mokradí medzinárodného významu spadajúcich pod tento dohovor. Mapka na stiahnutie

Ramsarský dohovor - dohovor o mokradiach podpísaný 2. februára 1971 v meste Ramsar (Irán) vstúpil do platnosti v roku 1975. Poslaním tohto dohovoru je chrániť tie najcennejšie mokrade sveta.

 

 

Mokrade sú územia, ktoré sú nasiaknuté alebo zaplavované vodou, či už trvalo alebo sezónne. Vnútrozemské mokrade zahŕňajú močiare, rybníky, jazerá, rašeliniská, slatiny, vodné toky a riečne nivy, či už prírodné, alebo umelé, s veľmi rozmanitou rozlohou. Na fotkách: Alúvium rieky Moravy. Foto: Katarína Zlochová

 

V Liptove je viacero maloplošných území závislých na vode. Medzi ne patrí napríklad PR Sliačanské travertíny, na jar ohurujúce ružovým kobercom prvosienky pomúčenej. V alúviu rieky Demänovky sa nachádza PR Jelšie vzácne zachovalým komplexom spoločenstiev jaseňovej jelšiny (Fraxineto-Alnetum). Foto: BK