Svetový deň divokej prírody

3. marca oslavujeme Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day), ktorý bol vyhlásený 20. decembra v roku 2013 na 68. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Svetový deň divej prírody zvyšuje povedomie o potrebe ochrany a boja proti nelegálnemu obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi a voľne rastúcimi rastlinami. V roku 2022 je  Svetový deň divej prírody zameraný na Význam kľúčových druhov pre obnovu ekosystémov. Podľa údajov Červeného zoznamu ohrozených druhov Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) je kriticky ohrozených viac ako 8 400 druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín, pričom takmer 30 000 ďalších sa považuje za ohrozené alebo zraniteľné. Na základe týchto odhadov sa predpokladá, že vyhynutie hrozí viac ako miliónu druhov (zdroj: https://wildlifeday.org/). V tomto roku sa pozornosť upriamuje na najkritickejšie ohrozené druhy, na potrebu obnovy a ochrany ich biotopov a ekosystémov, ale aj na zachovanie biodiverzity. Každý z nás môže malou troškou prispieť k tomuto významnému dňu, možno už len tým, že sa budeme zaujímať o druhy, ktoré sú v našom okolí najviac ohrozené a budeme šíriť toto posolstvo ďalej.

Poskytujeme Vám niekoľko typov:

https://wildlifeday.org/

https://wildlifeday.org/content/get_involved

https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/1

Udalosti k Svetovému dňu divej prírody môžete sledovať aj naživo na stránke:

https://wildlifeday.org/events

https://www.youtube.com/user/WorldWildlifeDay